Monitoring HACCP

HACCP – (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Jest to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Polega na identyfikacji i w konsekwencji na oszacowaniu skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń. Dotyczy to wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi.

Głównym zadaniem HACCP jest prewencja przed szkodnikami. 

Zwalczanie prusakówkaraluchów czy innych pasożytów ma zatem miejsce dopiero w sytuacji kiedy procedury HACCP zawiodą. Regularne monitorowanie obiektu i urządzeń oraz procedur czy ludzi służy podjęciu działań naprawczych, a także błyskawicznej reakcji w przypadku pojawienia się zagrożenia. Sam system HACCP jest korzystny nie tylko dla konsumentów, ale i przedsiębiorców. Ci pierwsi mają pewność, że spożywana przez nich żywność jest bezpieczna, natomiast przedsiębiorcy budują dzięki HACCP zaufanie do firmy i poprawiają jej wizerunek. Monitoring HACCP – ma na celu czynną ochronę przed szkodnikami, poprzez cykliczne lustracje samego obiektu i zainstalowanych urządzeń monitorujących. W razie wystąpienia zagrożenia – podjęcie błyskawicznych reakcji mających na celu wdrożenie działań korygujących.

HACCP to obecnie najefektywniejszy sposób zapewnienia bezpieczeństwa żywności ponieważ uznaje za zagrożenie wszystko, co naraża konsumenta na niebezpieczeństwo. Zasadniczo wyróżnia się w HACCP trzy rodzaje zagrożeń – mikrobiologiczne, fizyczne i chemiczne.

Jako firma bezpłatnie weryfikujemy stopień zagrożenia wystąpieniem szkodników w obiekcie. Obiektywnie ocenimy istniejący system ochrony przed szkodnikami. Przedstawimy jego mocne i słabe strony oraz zaproponujemy działania, które powinny być spełnione ponieważ w przyszłości wpłyną na poprawę funkcjonowania systemu.

Do monitorowania aktywności szkodników służą:

W zakres bieżącego monitoringu wchodzą:

Czy wiesz, że od 1 stycznia 2006r. wszystkie podmioty, które produkują i wprowadzają żywność do obrotu mają obowiązek stosowania zasad systemu HACCP a przede wszystkim, prowadzenia monitoringu i zwalczania szkodników. Obowiązek posiadania wdrożonego systemu HACCP reguluje Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2006r.), która przywołuje i opiera się na min. na przepisach: Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rozporządzenia (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego.


monitoring haccp

Opinie:

Facebook